# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ อีเมล ไลน์ ดูเพิ่ม
1 นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ 045-491-174 081-266-6240 pirach.jan57@gmail.com 0985031586KKK
2 นายจำรัส พรมบุญ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ 045-491-174 081-066-9036 Jum_pomboon@hotmail.com 081-0669036
3 นายระพิณฤทธิ์ บรรทุปา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ 045-491-174 086-248-0951 jija_x-ray_25@hotmail.com jijirit
4 นายอภิวัฒน์ บุ้งทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ 045-491-174 094-525-2054 kmr10947@gmail.com kmr10947
5 นางสาวบุณลภัสสรณ์ เหลา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ 045-491-174 096-898-8969 Boonlapatsorn@hotmail.com patsorn23
6 นางจิตรดา ศรีสุระ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ 045-491-174 080-004-2164 jeabjung28@gmail.com 0800042164
7 นายพันธ์เทพ เสาะพบดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ 045-491-174 095-894-0733 phantep@hotmail.com phantep2
8 นางศิริพร เหล่าสิงห์ นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ 045-491-174 099-173-5665 deaw_jung@hotmail.com 0991735665
9 นางธัญลักษณ์ ดำดี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ 045-491-174 089-680-9587 - -
10 นางสาวณิชชา ธนัชคทาชนม์ ผู้ช่วยการพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ 045-491-174 080-724-0277 holivoot@hotmail.com 0852043899
11 นายกัมปนาท แก้วคำชาติ พนักงานบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ 045-491-174 091-884-8273 - -
12 นายชาญ ไชยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจียด 045-491-174 090-262-8958 chanchairag@yahoo.co.th 0839662030
13 นางวิลัยลักษณ์ ไชยรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจียด 045-491-174 084-475-3585 ploypra1306@hotmail.com okttma
14 นางสาวชุติกาญน์ ขันสิงห์ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจียด 045-491-174 088-132-5169 dnj_seasons@hotmail.com -
15 นางสาวอรอนงค์ จันลา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจียด 045-491-174 090-256-0845 onanongjanla083@gmail.com onanongjanla
16 นางสาวกนดา บุตรสิงห์ พนักงานธุรการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจียด 045-491-174 087-821-4620 r.kem@hotmail.com -
17 นายทิพเนตร บุตรสิงห์ พนักงานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจียด 045-491-174 088-160-7004 - -
18 นางศศิธร ศศิธร บุตรสิงห์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจียด 045-491-174 082-130-4931 - -
19 นางอภิสตรี คำภาสันต์ ผู้ช่วยทันตภิบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจียด 045-491-174 089-480-7379 - -
20 นางพุทธิดา จันทร์ดอนแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ 045-491-174 084-824-3438 Tida_Jan2011@hotmail.co.th -
22 นางวิไลวัลย์ มีธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ 045-491-174 081-266-0978 wilaiwan_15@hotmail.com -
23 นางจริยา ใจแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ 045-491-174 081-390-4063 Verystrong111@gmail.com -
24 นางสาวปริญญาพร คำป้อง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ 045-491-174 090-601-7161 parin_1669@hotmail.com -
25 นางสาวลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์ พนักงานธุรการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ 045-491-174 081-806-1449 ludda_bg@hotmail.com -
26 นายสุกรี มังคละพลัง พนักงานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ 045-491-174 089-580-4348 - -
27 นางสาวศิริประภา นามอินทร์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ 045-491-174 093-497-7729 - -
28 นางสาวกนกวรรณ ยิ่งยง ผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ 045-491-174 083-942-9844 - -
29 นายวรการ กุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 045-491-174 081-064-4794 - -
30 นางสาวสิริพันธุ์ ปัญญายงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 045-491-174 081-265-5605 siripan.pun@gmail.com -
31 ว่าที่ร้อยตรีอดิศร คำภาสันต์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 045-491-174 090-278-7478 mortor2009@gmail.com -
32 นางวลัยภรณ์ กาละมาตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 045-491-174 095-692-2691 walaipornkala@gmail.com -
33 นางนฤมล ปัดภัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 045-491-174 065-098-1307 np.caregivieng@gmail.com -
34 นางนิตยา จรลี พนักงานธุรการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 045-491-174 083-747-8434 n_joree_nit@hotmail.com -
35 นางสุภาพร เรืองโสม พนักงานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 045-491-174 083-725-5653 - -
36 นางอภิญญา สีมาพันธ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 045-491-174 082-139-7354 apinya_29@sanook.com -
37 นางหทัยทิพย์ อนุสนธิ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 045-491-174 087-270-4834 - -
38 นางสาวธีรพร ปัญญาดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม - - - -
39 นายสมมาตร สาเกตุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า 045-491-174 087-250-3304 Paa44_45@hotmail.co.th -
40 นายวรวิทย์ แก้วรักษา เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า 045-491-174 093-504-5505 yekke2011@hotmail.com -
42 นางสาวปิยะวรรณ ผลจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า 045-491-174 094-310-3755 piyawanpolchan23@gmail.com -
43 นางสาวพัชรี ทองปด เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า 045-491-174 098-175-6438 Patcharee5859@hotmail.com 0981756438
44 นางสาวภิญญดา สาเกตุ ผู้ช่วยทันตาภิบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า 045-491-174 099-119-6291 ey1918@hotmail.com saiparn_15
45 นางสาวเกษรินทร์ ทาดา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า 045-491-174 093-293-4854 - 0932934854
46 นางสาวราตรี ทาเทพ พนักงานธุรการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า 045-491-174 085-644-6739 rati_jan2011@hotmail.co.th -
47 นายพันธกานต์ ทาเทพ พนักงานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า 045-491-174 080-163-1912 Pantakan1912@hotmail.com 0801631912
48 นายธนภัทร สายทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาก 045-491-174 081-660-2692 dhongsiam@hotmail.co.th 0816602692
49 นางนิชานันท์ นาชีวา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาก 045-491-174 061-694-1946 sura.jj@hotmail.com 0616941
50 นายกิตติ รองทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาก 045-491-174 097-335-7820 mrkitty92@gmail.com pedteumo
51 นางสาวเมธาพร พูลเพิ่ม นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาก 045-491-174 090-235-0425 metaporn32@gmail.com areeyaeyaaeye
52 นางสาวรัชนี น้อยดี พนักงานธุรการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาก 045-491-174 87-007-4100 Ruchanee112@hotmail.com ruchanee07
53 นางดอกรัก ทาดา พนักงานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาก 045-491-174 091-348-8868 - 0913488868
54 นางบุญเติม พูลเพิ่ม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาก 045-491-174 080-468-2074 - 0804682074
56 นางกัญญาภัค กุลวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเฒ่า 045-491-174 085-764-3878 kanyapak@hotmail.co.uk 0857643878
57 นางสาวแพรพิลาส ผ่องแผ้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเฒ่า 045-491-174 098-104-0747 pi.las@hotmail.com praepilas
58 นางสาวสุภาวดี อินทร์วิถี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเฒ่า 045-491-174 080-158-3382 Supawadeeann2401@gmail.com Anny_2401
59 นางสาวอุมาภรณ์ มายูร พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเฒ่า 045-491-174 084-496-0516 umaphornพฤษภาคมoon@gmail.com umaphorn
60 นางสาวธิดารัตน์ หมีแก้ว เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเฒ่า 045-491-174 080-488-7079 m_thidarat@hotmail.com Bom221092
61 นางวตรีญา ไชยโอชะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเฒ่า 045-491-174 090-379-3496 - -
62 นางกรรณิการ์ โพธิ์ศิริ พนักงานธุรการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเฒ่า 045-491-174 082-127-8509 Kannikhaphosiri@gmail.com 0821278509
63 นางสาวนราทิพย์ คุณพาที พนักงานธุรการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเฒ่า 045-491-174 087-377-0930 khunphati@windowslive.com 0873770930
64 นายคำสงค์ สอนไชย พนักงานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเฒ่า 045-491-174 081-904-6997 - 0819046997
65 นางมลิวัลย์ จันปุ่ม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเฒ่า 045-491-174 080-044-7609 maliwan15101962@gmail.com -
66 นายพัฒนา พระสุจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา 045-491-174 090-239-8149 pattana@hotmail.com บ่าวเหรียญ
67 นางศิริลักษ์ วิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา 045-491-174 097-343-7652 Pepom_2p@hotmail.co.th ป้อมจ้า2465
68 นางสาววรรณวรางค์ บริบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา 045-491-174 086-254-3278 wanwarang_koi@hotmail.com เรนเจอร์
69 นายภูวนันท์ จันทร์ดอนแดง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา 045-491-174 088-074-2195 monggakong@hootmail.com kongnopz
70 นางอำคา ไกยะวินิจ พนักงานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา 045-491-174 086-910-3004 - อำคา ไกยะวินิจ
71 นายกัณฑ์พัฒน์ ศรีมาตย์ พนักงานบันทึกข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา 045-491-174 - - -
72 นางสาววิลารัตน์ วงศ์พรมมา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา 045-491-174 092-169-4897 - วิลารัตน์
73 นายจงรักษ์ พละไกร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา - - - -
74 นางบังอร ทองคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ 045-491-174 081-071-6069 - -
75 นางพัทธ์ธีรา พรมทา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ 045-491-174 090-038-9152 Patteera1@hotmail.com -
76 นางสาวนิตยาทิพย์ แสนแดง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ 045-491-174 091-020-2497 nittayath:p22@gmail.com -
77 นางสาวธิดารัตน์ ผลจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ 045-491-174 094-386-2173 tidrarat2528@gmail.com -
78 นางสาวจิราพร พันโบ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ 045-491-174 082-380-3930 poona.kitty@gmail.com -
79 นางวันเพ็ญ ผลจันทร์ พนักงานธุรการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ 045-491-174 080-481-2923 wanpen2512-1@hotmail.com -
80 นายเรืองศักดิ์ โสรส พนักงานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ 045-491-174 093-089-1678 - -
81 นางสาวนันธิยา สมอ่อน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ 045-491-174 - pinking_444@hotmail.com -
82 นางสาวกาศ อัปกาญจน์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ 045-491-174 093-398-3833 - -
83 นายพิรุฬวิทย์ ไชยโอชะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือดแอ่ 045-491-174 091-835-9603 wish_h2o2@live.com Dawitocha
84 นางสุจิตรา กุลเกลี้ยง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือดแอ่ 045-491-174 086-261-7643 sujitra.paw@gmail.com -
85 นายเชาวลิต ครองยุติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือดแอ่ 045-491-174 081-878-4534 chaowalit06@hotmail.com bass0818784534
86 นางวิไลพร ศิริผลา พนักงานธุรการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือดแอ่ 045-491-174 091-719-3305 pad_down@hotmail.com pad_down
87 นายรุ่งโรจน์ ประสานศรี พนักงานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือดแอ่ 045-491-174 099-037-1895 - -
88 นางยุพิน ศิริผลา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือดแอ่ 045-491-174 062-880-5820 - -
89 นายทอมสัน วงศ์สิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง 045-491-174 087-249-2736 naweag3408@gmail.com -
90 นางอรทัย เจียวิทยนันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง 045-491-174 062-265-3519 onsrinee@hotmail.com 062-2653519
91 นางรับบุญ แสงชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง 045-491-174 085-765-0630 - รับบุญจ้า
92 นางศิริรัตน์ เหล่าสนธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง 045-491-174 090-258-0991 Siriratke13799@gmail.com siriratkem
93 นางสาวธนาพร คงนิล คงนิล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง 045-491-174 080-463-0906 Kanandkan12@gmail.com -
94 นางสาวภัทรานิษฐ์ วิชัย พนักงานธุรการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง 045-491-174 098-248-3249 koyketkun25@gmail.com koy_phat
95 นายยิ่งยศ ทวีชาติ พนักงานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง 045-491-174 081-976-4870 wintexwintex@gmail.com -
96 นางสนติพร เมืองซอง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง 045-491-174 086-892-6077 - -
97 นางสาวสุทธิดา ดงอุทิศ ผู้ช่วยทันตภิบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง 045-491-174 091-467-7344 sutthida.oppo1994@gmail.com -
99 Admin