วาระการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3 / 2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

เริ่มประชุม น.
วาระก่อนการประชุม

            

 1. สวดมนต์ไหว้พระ

 2. กิจกรรมนั่งสมาธิ

 3. กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 4. ร้องเพลงมาร์ท สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 5. มอบของที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดให้กับบุคลากรสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

            

 1. เรื่องการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จังหวัดเลย-จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้นำบทเรียนประสบการณ์ต่างๆมาปรับใช้
 2.  มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ในการมาทำงาน/การปฏิบัติงาน ให้สื่อสารทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน
 3. เรื่อง พอ.สว. ให้วิเคราะห์ ถอดบทเรียนหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ปัญหาคือ การแสดงเยอะไป และขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานต่างๆ
 4.  แนวทางโครงการ มหัศจรรย์ 1000 วัน ผู้ว่าฯกำหนดให้ 90 วัน 90 กล่อง พชอ.จะดำเนินการจัดกิจกรรมตักบาตรนมจืด เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็ก และมีความโปรงใส ตรวจสอบได้ มอบ อสม. เป็นพี่เลี้ยงให้ดื่มนม ดำเนินการแล้วที่ บ้านบาก บ้านนาแวง บ้านหนองผือ
 5. เรื่องบริจาคโลหิต ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ให้เจ้าหน้าที่เตรียมการตรวจคัดกรองแยกเป็นรายตำบล เชิญ ผอ.รพ.สต. เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 6. คนเขมราษฎร์ธานี ไม่ทอดทิ้งกัน ณ รร.บ้านนาตาลเหนือ เตรียมออกกำลังกายคีตะมวยไทย ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายด้วย
 7. จิตอาสา บ้านยางเครือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เตรียม อสม.ที่มีจิตอาสา ให้ใส่ชุด จิตอาสา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 8.  จดทะเบียนสมรส ณ ต้นหว้าคู่ หาดทรายสูง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 9. กิจกรรม ปั่นจักรยาน ที่เทศบาลหนองผือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 10. เรื่องนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมงานเลี้ยง
 11. เรื่องไวร้สโคโรนา ในประเทศไทยมีผู้ป่วยในข่าย 689 คน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต รร.อนุบาลบ้านเหนือ สั่งให้หยุดเรียน เนื่องจากนักเรียนเป็นไข้หวัดใหญ่ จำนวน 10 คน เพื่อทำความสะอาดภายในโรงเรียน ประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชน “ให้ตระหนัก อย่าตระหนก”
 12. ไข้เลือดออก ปีนี้น่าจะระบาดเดือนมกราคม อำเภอเขมราฐ มีผู้ป่วยแล้ว
 13. ประชุม พชอ. ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรียนเชิญ ผอ.รพ.สต. เข้าประชุมเนื่องจากเป็นคณะทำงาน
 14. การเบิกเบี้ยเลี้ยง ให้แนบหนังสืออนุญาตไปราชการให้นายอำเภอเซ็นต์ ด้วย เนื่องจาก สสอ. ไม่มีอำนาจ

ระเบียบวาระที่ 2. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

             มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3. ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

            - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากฝ่าย
            4.1 เรื่องจากฝ่ายต่างๆ โรงพยาบาลเขมราฐ

                        

 1. นางมินตรา  สีปุณนำ แจ้งผลการดำเนินงาน COC ข้อมูลในการเยี่ยมบ้านน้อย ปัญหาที่ตามมา ระบบในการลงโปรแกรมมีจำนวนมากเกินไป ของเขมราฐ การเยี่ยมบ้านล่าช้า ยังไม่ได้ตามเกณฑ์

 2. พ.จ.อ.อนุชา อุภัยชีวะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงาน NCD แจ้งว่า นายแพทย์ สสจ. มีนโยบาลให้ลดแออัดใน รพ.สต. และเพิ่มคุณภาพในการทำงาน ให้ดำเนินการกระจายการรับบริการ ให้มีระบบสื่อสารที่รวดเร็ว ในการตรวจแต่ละครั้งไม่เกิน 30 คน ให้จัดทำกลุ่มย่อยโดยการแยกสีให้ความคุมอาหาร

 3. กลุ่มงานควบคุมโรค เสนอเรื่องการเก็บขยะติดเชื้อ ซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บเก็บขยะติดเชื้อไปถึง รพ.สต. ไม่มีเจ้าหน้าที่ทาง รพ.สต. มาประสานงานและดูแลช่วย

 4. ขยะติดเชื้อของคลินิคให้นำไปทิ้งที่กำหนดไว้

  1. จิตอาสา ทำความสะอาดป้องกันไวรัสโคโรนา ให้ทำกิจกรรมแล้ว ทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย ทำ Big cleaning day ทุกสัปดาห์
  2. ทีมปฎิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้รายงานสถานการณ์ ให้ทันเหตุการณ์

4.2 ฝ่ายบริหาร

                        

 1. เรื่องการออกตรวจสอบภายในออกพร้อมนิเทศ

 2. เรื่องการแก้ไขคำสั่งจังหวัดใหม่เลขคำสั่งที่ 7/63 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563

 3. แก้ไขชุดเบิก eGP เป็นนายอำเภอ

4.3. ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข

                        

 1. 3.3.๑ แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.เขมราฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขอให้ทุกฝ่าย ทุก รพ.สต. ดำเนินการดังนี้

                              ๑) เร่งรัดการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เดือนที่แล้วแจ้งให้เขียนส่งไม่เกิน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ขอขยายการส่งภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

                              ๒) เมื่อโครงการได้รับอนุมัติให้ทำหนังสือขอโอนเงินต่างหน่วยบริการ โอนงบประมาณมาที่หน่วยบริการเพื่อดำเนินโครงการ โดยขอให้นำส่งที่ฝ่ายยุทธ สสอ.ก่อน เพื่อนำส่งโรงพยาบาลเขมราฐต่อไป

                              ๓) ดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะโครงการที่เป็นการอบรม ให้อบรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

                              ๔) เมื่อดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้วขอให้ส่งสำเนาเอกสารการเบิกโครงการที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ สสอ. ด้วย จำนวน ๑ ชุด

  สถานการณ์การดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  ลำดับ

  ฝ่าย/หน่วยงาน

  โครงการงบ PPในแผนทั้งหมด (โครงการ)

  สถานะการเสนอโครงการ

  ทำเรื่องโอนต่างหน่วย/โอนต่างหน่วยแล้ว

  ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

  รอลงนามผู้เห็นชอบระดับอำเภอ

  รอลงนามอนุมัติที่

   สสจ.

  โครงการอนุมัติแล้ว

  1

  บริหารงานทั่วไป

  5

   

   

   

   

   

  2

  ยุทธศาสตร์

  3

   

   

   

  3

  คร./สวล.

  7

   

   

   

   

   

  4

  NCD/สร.

  9

   

   

   

  5

  คสบ./สสม./ทต.

  3

   

   

  3

  3

  1

  6

  IT/ประกันฯ

  1

   

   

  1

  1

   

  7

  รพ.สต.ขามป้อม

  1

   

  1

   

   

   

  8

  รพ.สต.เจียด

  1

   

   

   

   

   

  9

  รพ.สต.หนองผือ

   

  5

   

   

   

  10

  รพ.สต.บาก

  2

   

   

   

   

   

  11

  รพ.สต.นาแวง

  1

   

  1

   

   

   

  12

  รพ.สต.แก้งเหนือ

  1

   

   

  1

   

   

  13

  รพ.สต.หนองนกทา

  1

   

   

  1

   

   

  14

  รพ.สต.นาหว้า

  2

   

   

   

  15

  รพ.สต.ม่วงเฒ่า

  1

   

   

  1

   

   

  16

  รพ.สต.เหมือดแอ่

  1

   

   

  1

   

   

  รวม

  44

  0

  7

  20

  11

  1

  ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

          ๓.๓.๒ ขอให้ทุก รพ.สต.ตรวจสอบรายการ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายการที่ได้รับอนุมัติงบค่าเสื่อมปี 2563 ทั้งส่วน ๗๐% ,๒๐% และ ๑๐% ตามห้วงเวลาการดำเนินการงบค่าเสื่อมปี 2563 ดังนี้

  - ดำเนินการในระบบ e-GP ให้ถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะในระบบ e-GP

                                 - รอลงนามสัญญาเมื่อเงินโอนมาแล้ว (สสอ.ได้ทำเรื่องโอนเงินไปที่ รพ.ไว้แล้ว รอรับโอนเงินเมื่อ สปสช.โอนเงินค่าเสื่อมมาที่ CUP แล้ว)

                                 - รายงานผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อมตามแบบรายงาน ในวันที่ 5 และวันที่ 15 ของเดือน จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการคือเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

                                - เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งสำเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างส่งให้ฝ่ายยุทธศาสตร์ สสอ. จำนวน 1 ชุด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  สถานการณ์การดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี ๒๕๖๓

  ลำดับ

  รพ.สต.

  รายการตามแผน (รายการ)

  ประกาศผู้ชนะในระบบ e-GP (รายการ)

  ลงนามในสัญญาแล้ว(รายการ)

  เบิกจ่าย(รายการ)

  ร้อยละการเบิกจ่าย

  ๗๐%

  ๒๐%

  ๑๐%

  งบแลก

  รวม

  1

  ขามป้อม

  1

  -

  -

  -

  1

  0

  0

  0

  0

  2

  เจียด

  2

  1

  -

  0

  0

  0

  0

  3

  หนองผือ

  2

  -

  -

  0

  0

  0

  0

  4

  บาก

  -

  -

  1

  0

  0

  0

  0

  5

  นาแวง

  2

  1

  -

  -

  3

  0

  0

  0

  0

  6

  แก้งเหนือ

  2

  -

  -

  -

  2

  0

  0

  0

  0

  7

  หนองนกทา

  -

  -

  1

  0

  0

  0

  0

  8

  นาหว้า

  6

  -

  1

  0

  0

  0

  0

  9

  ม่วงเฒ่า

  -

  -

  -

  0

  0

  0

  0

  10

  เหมือดแอ่

  5

  2

  -

  -

  7

  0

  0

  0

  0

  รวม

  20

  4

  3

  ๑๑

  ๓๘

  0

  0

  0

  0

  ที่มา : ข้อมูลจากรายงานค่าเสื่อมปี 2563 ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2563

   

     3.3.3 แจ้งแผนการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอ และการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับอำเภอ  ระดับอำเภอดังนี้

  ลำดับ

  วันที่

  เช้า (08.30-12.00 น.)

  บ่าย (13.00-16.30 น.)

  2๑ กุมภาพันธ์ 256๓

  รพ.สต.ขามป้อม

  รพ.สต.เหมือดแอ่

  ๑๒ กุมภาพันธ์ 256๓

  รพ.สต.บาก

  รพ.สต.หนองนกทา

  ๑3 กุมภาพันธ์ 256๓

  รพ.สต.แก้งเหนือ

  รพ.สต.ม่วงเฒ่า

  ๑๗ กุมภาพันธ์ 256๓

  กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม รพ.เขมราฐ

  19 กุมภาพันธ์ 256๓

  รพ.สต.นาหว้า

  รพ.สต.หนองผือ

  ๒๖ กุมภาพันธ์ 256๓

  รพ.สต.เจียด

  รพ.สต.นาแวง

   

  สิ่งที่ต้องเตรียม

  • Power point การนำเสนอการดำเนินงานตามประเด็น Re-treat ๑๐ ประเด็น และการดำเนินงานรพ.สต.ติดดาว ตามเกณฑ์ ปี 256๓ (ทำ QR CODE ให้คณะกรรมการ)

     3.3.๔ สรุปผลการดำเนินงาน QOF ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ข้อมูลจาก Cockpit ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

   

  ดูรายละเอียดผลงานได้ที่

4.4. ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ/ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานยาเสพติด

                        

 

 1. แจ้งสถานการณ์โคไข้เลือดออก ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ

รพ.สต

จำนวนคนป่วย

1

หนองนกทา

1  (หมู่ 8)

2

เขมราฐ

1  (หมู่ 6 )

3

นาแวง

2   (หมู่ 5,12)

4

ขามป้อม

1 (หมู่ 4 )

5

เจียด

1 (หมู่ 2 )

6

แก้งเหนือ

1 (หมู่ 5 )

รวม

7

 

 1. สสจ.อุบลฯ ขอความร่วมมือประสานผู้เขารับการอบรม โครงการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน  ในวันที่      

       24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลเขมราฐ  เป้าหมาย   เขตโรงพยาบาลเขมราฐ           

       เขต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง  (อสม = 2  คน  ชาวต่างชาติที่มาอาศัยในพื้นที่ = 6)

 1. สสจ.อุบลฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเฝ้าระวังและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

       จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2563  ณ ประชุม 1 ชั้น 3 สสจ.อุบลราชธานี สสอ.=1           

       (นางสาวบุณลภัสสรณ์   เหลา)   รพ.สต. = 3 (โซน 1………………นางสาวปิยะวรรณ ผลจันทร์……..…..                 

       โซน 2 ………นายเชาวลิต ครองยุติ………..โซน 3 ……………ม่วงเฒ่า………………)

 1. ขอให้สถานบริการสรุปการให้วัคซีน ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา ปี 2562 ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

       ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2563  (แบบฟอร์มฝ่านขึ้นให้ที่เฟสบุค งานยุทธศาสตร์อำเภอเขมราฐ)

วันพุธ ให้พื้นที่ ทำกิจกรรม

4.5. ฝ่าย คบส.&สสม.&แพทย์แผนไทย&ทันตสาธารณสุข

                        

4.6 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ/ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ/ฝ่ายการแพทย์สุขภาพจิต

                        

3.6.1 แผนอัลตร้าซาวด์มะเร็งตับและท่อน้ำดี อ.เขมราฐ. วันที่ 7-8 มี.ค.63 ณ รพ.เขมราฐนะคะ เป้าหมาย อ.เขมราฐ เป็น 850 คน ส่วนยอดเป้าของ รพ.สต. จะแจ้งอีกรอบคแบบฟอร์ม cca01-02/ใบยินยอม                                   จะถ่ายให้แห่งละ1ชุดแล้วไปถ่ายเพิ่มตามยอดที่ได้รับจัดสรร คะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการตรวจ อายุ40ปีขึ้นไป (Thy1,3)อย่างน้อย1ข้อ

1.มีประวัติการตรวจอุจาระพบไข่พยาธิใบไม้ตับ

2.มีบุคคลในครอบครัวที่มีประวัติป่วยหรือเสียชีวิตด้วยมะเร็งตับท่อนำดี

3.มีประวัติป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบี

4.เป็นผู้ป่วยกลุ่มประวัติท้องอืดบ่อยๆมีแกสฯ

3.6.2 วันที่ประชุมทางไกล เรื่องคลินิก NCD ใน รพ.สต.นายแพทย์ สสจ.ให้ทุก รพ.สต.เปิดบริการคลินิกNCD ทุกอาทิตย์ๆ.ละ 1 วัน

 

3.6.3 กิจกรรม Home BP 1 รพ.สต. 1 หมู่บ้านเข้มข้น, เทียบมาตรฐาน BP กิจกรรมนำกลุ่มเสี่ยงไปเยี่ยมผู้ป่วยฟอกไต ให้ รพ.สต.คัดเลือก 1 หมู่บ้าน 1 รพ.สต.

          1.รพ.สต.ขามป้อม         บ้าน......หนองสิม............หมู่..........12............

          2.รพ.สต.เจียด             บ้าน.......ดอนแสนพัน.............หมู่...........6..............

          3.รพ.สต.หนองผือ         บ้าน.........หนองผือ...........หมู่............1..........

          4.รพ.สต.บาก              บ้าน........อุดมพร.........หมู่...........4............

          5.รพ.สต.นาแวง           บ้าน..............นาแวง...........หมู่.............2..........

          6.รพ.สต.แก้งเหนือ        บ้าน.......................................หมู่..............................

          7.รพ.สต.หนองนกทา     บ้าน.......................................หมู่..............................

          8.รพ.สต.นาหว้า           บ้าน........นาหว้า..........หมู่..........2.............

          9.รพ.สต.ม่วงเฒ่า          บ้าน..............ยางเครือ........หมู่.........4.......

          10.รพ.สต.เหมือดแอ่      บ้าน.....เหมือดแอ่...........หมู่...........7..........

          11.รพเขมราฐ             บ้าน.........นาหว้าน้อย.........หมู่........9...........

3.6.4 ประชาสัมพันธ์ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถการสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตสุขภาพ จำนวน 10 รุ่น  ณ กทม. สามารถสมัครโดยไม่มีค่าลงทะเบียนและมีเงื่อนไขการสมัคร เบิกค่าที่พักและค่าเดกินทางจากต้นสังกัด โดยไม่ถือเป็นวันลา

3.6.5 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Ambuiatory Care in Geriatric Clinic and Specialized Dementia Care Manager Training Program”(Advance) ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563                           โดยค่าใช้จ่ายเบิกจากต้นสังกัด ลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

3.6.6 นมผงพระราชทาน เขตอำเภอเขมราฐ ด.ญ.พุทธิดา  สุจริต บ้านเลขที่ 81 หมู่ 7 บ้านโนนศิลา               ตำบลหนองนกทา  อำเภอเขมราฐ นมผงตราหมี 21.6. 11.(2 หีบ)พร้อมส่งรายงานและภาพกิจกรรมการมอบนม              ให้    สสจ.ด้วย

3.6.7 ขอความอนุเคราะห์สมัครวิ่งการกุศล รายการ SOLAR RUN 2020 แสงนี้เพื่อเธอ                                       วันที่ 22 มีนาคม 2563  เวลา 04.00-09.00 น.  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ                               โรงเรียนศรีแสงธรรม  ต.ห้วงยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 086-2331345

3.6.8 ขอนิมนต์พระสงฆ์เครือข่าย 1 โรงพยาบาล 1 รพ.สต. 1 วัด เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนงานสุขภาวะพระสงฆ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา                       โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

4.7 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ประกันสุขภาพ

                        

4.7.1 ผลการส่งข้อมูลประกันสังคม หน่วยปฐมภูมิ

 

4.7.2 ผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่าน ubomsystem

 

4.8 ฝ่ายการเงินและบัญชี

                        

3.8.1 แจ้งสรุปผลการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563

 

4.9 เรื่องจากโซน

                        

โซน 1 รพ.สต.นาหว้า ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยงาน พอ.สว.

โซน 2 

โซน 3 รพ.สต.เหมือดแอ่ ข้อมูลเป็นภาษาต่างด้าว

 

ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่นๆ

            - ไม่มี

เลิกประชุมเวลา น.