Zero report นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-08-14 10:51:11     ขนาด 0.01  Mb. / 11,710.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-08-13 14:51:25     ขนาด 0.00  Mb. / 548.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-08-12 11:55:41     ขนาด 0.00  Mb. / 513.00  byte.
506หนองผือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ธิดารัตน์ ผลจันทร์     วันที่ส่ง 2020-08-12 10:39:53     ขนาด 0.00  Mb. / 483.00  byte.
Zero report หนองนกทา 8-10 กค 63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา ดาวน์โหลด
  ภูวนันท์ จันทร์ดอนแดง     วันที่ส่ง 2020-08-10 22:06:31     ขนาด 0.06  Mb. / 60,416.00  byte.
506หนองผือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ธิดารัตน์ ผลจันทร์     วันที่ส่ง 2020-08-10 17:07:00     ขนาด 0.00  Mb. / 477.00  byte.
506 นาแวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-08-10 15:55:03     ขนาด 0.00  Mb. / 732.00  byte.
506เจียด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจียด ดาวน์โหลด
  กนดา บุตรสิงห์     วันที่ส่ง 2020-08-10 15:53:01     ขนาด 0.00  Mb. / 356.00  byte.
506เหมือดแอ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิไลพร ศิริผลา     วันที่ส่ง 2020-08-10 15:39:16     ขนาด 0.00  Mb. / 682.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-08-10 15:17:08     ขนาด 0.00  Mb. / 641.00  byte.
506ขามป้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม ดาวน์โหลด
  นิตยา จรลี     วันที่ส่ง 2020-08-10 15:05:19     ขนาด 0.00  Mb. / 520.00  byte.
506 ม่วงเฒ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  นราทิพย์ คุณพาที     วันที่ส่ง 2020-08-10 14:15:44     ขนาด 0.00  Mb. / 544.00  byte.
506นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-08-10 09:28:39     ขนาด 0.00  Mb. / 546.00  byte.
zero report หนองผือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ธิดารัตน์ ผลจันทร์     วันที่ส่ง 2020-08-07 16:02:00     ขนาด 0.00  Mb. / 5,117.00  byte.
Zero report หนองนกทา 5-7 สค 63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา ดาวน์โหลด
  ภูวนันท์ จันทร์ดอนแดง     วันที่ส่ง 2020-08-07 15:51:06     ขนาด 0.06  Mb. / 60,416.00  byte.
506เจียด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจียด ดาวน์โหลด
  กนดา บุตรสิงห์     วันที่ส่ง 2020-08-07 15:15:47     ขนาด 0.00  Mb. / 475.00  byte.
Zero report นาแวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-08-07 14:37:50     ขนาด 0.01  Mb. / 5,339.00  byte.
zero report เหมือดแอ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิไลพร ศิริผลา     วันที่ส่ง 2020-08-07 14:07:14     ขนาด 0.02  Mb. / 17,290.00  byte.
รายงาน 506 ม่วงเฒ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  นราทิพย์ คุณพาที     วันที่ส่ง 2020-08-07 13:47:28     ขนาด 0.00  Mb. / 555.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-08-07 11:22:02     ขนาด 0.00  Mb. / 547.00  byte.
506นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-08-07 09:33:49     ขนาด 0.00  Mb. / 551.00  byte.
506ขามป้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม ดาวน์โหลด
  นิตยา จรลี     วันที่ส่ง 2020-08-06 08:41:10     ขนาด 0.00  Mb. / 509.00  byte.
Zero report หนองนกทา 3-5 สค 63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา ดาวน์โหลด
  ภูวนันท์ จันทร์ดอนแดง     วันที่ส่ง 2020-08-05 23:38:32     ขนาด 0.06  Mb. / 60,416.00  byte.
506เจียด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจียด ดาวน์โหลด
  กนดา บุตรสิงห์     วันที่ส่ง 2020-08-05 16:13:54     ขนาด 0.00  Mb. / 547.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-08-05 15:49:02     ขนาด 0.00  Mb. / 642.00  byte.
Zero report นาแวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-08-05 15:19:18     ขนาด 0.01  Mb. / 5,337.00  byte.
506 เหมือดแอ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิไลพร ศิริผลา     วันที่ส่ง 2020-08-05 14:28:05     ขนาด 0.00  Mb. / 643.00  byte.
รายงาน 506 ม่วงเฒ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  นราทิพย์ คุณพาที     วันที่ส่ง 2020-08-05 13:57:11     ขนาด 0.00  Mb. / 546.00  byte.
506นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-08-05 13:39:43     ขนาด 0.00  Mb. / 545.00  byte.
เบิกวัคซีน เดือน สิงหาคม รพ.สต.หนองผือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ธิดารัตน์ ผลจันทร์     วันที่ส่ง 2020-08-04 16:21:52     ขนาด 0.13  Mb. / 138,853.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-08-03 16:36:05     ขนาด 0.00  Mb. / 544.00  byte.
รง 506 หนองนกทา 1-3 สค 63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา ดาวน์โหลด
  ภูวนันท์ จันทร์ดอนแดง     วันที่ส่ง 2020-08-03 16:15:09     ขนาด 0.00  Mb. / 2,195.00  byte.
zero report เหมือดแอ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิไลพร ศิริผลา     วันที่ส่ง 2020-08-03 15:34:15     ขนาด 0.02  Mb. / 17,290.00  byte.
506 นาแวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-08-03 15:01:53     ขนาด 0.00  Mb. / 824.00  byte.
รายงาน 506 ม่วงเฒ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  นราทิพย์ คุณพาที     วันที่ส่ง 2020-08-03 14:28:47     ขนาด 0.00  Mb. / 539.00  byte.
506นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-08-03 09:59:15     ขนาด 0.00  Mb. / 614.00  byte.
zero report หนองผือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ธิดารัตน์ ผลจันทร์     วันที่ส่ง 2020-07-31 16:35:26     ขนาด 0.00  Mb. / 5,088.00  byte.
zero report เหมือดแอ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิไลพร ศิริผลา     วันที่ส่ง 2020-07-31 15:59:34     ขนาด 0.02  Mb. / 17,292.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-07-31 14:39:09     ขนาด 0.00  Mb. / 549.00  byte.
506เจียด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจียด ดาวน์โหลด
  กนดา บุตรสิงห์     วันที่ส่ง 2020-07-31 14:31:27     ขนาด 0.00  Mb. / 486.00  byte.
รายงาน 506 ม่วงเฒ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  นราทิพย์ คุณพาที     วันที่ส่ง 2020-07-31 14:26:35     ขนาด 0.00  Mb. / 658.00  byte.
Zero report นาแวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-07-31 14:06:41     ขนาด 0.01  Mb. / 5,356.00  byte.
Zero report นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-07-31 09:35:47     ขนาด 0.01  Mb. / 11,714.00  byte.
Zero report นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-07-31 09:06:37     ขนาด 0.01  Mb. / 11,714.00  byte.
zero report หนองผือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ธิดารัตน์ ผลจันทร์     วันที่ส่ง 2020-07-29 17:11:53     ขนาด 0.02  Mb. / 23,560.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-07-29 16:48:16     ขนาด 0.00  Mb. / 545.00  byte.
Zero report นาแวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-07-29 16:10:58     ขนาด 0.01  Mb. / 5,361.00  byte.
zero report เหมือดแอ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิไลพร ศิริผลา     วันที่ส่ง 2020-07-29 15:11:49     ขนาด 0.02  Mb. / 17,292.00  byte.
รายงาน 506 ม่วงเฒ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  นราทิพย์ คุณพาที     วันที่ส่ง 2020-07-29 14:58:34     ขนาด 0.00  Mb. / 559.00  byte.
Zero report หนองนกทา 22-24 กค 63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา ดาวน์โหลด
  ภูวนันท์ จันทร์ดอนแดง     วันที่ส่ง 2020-07-24 15:45:17     ขนาด 0.06  Mb. / 60,928.00  byte.
Zero report หนองนกทา 22-24 กค 63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา ดาวน์โหลด
  ภูวนันท์ จันทร์ดอนแดง     วันที่ส่ง 2020-07-24 15:44:55     ขนาด 0.06  Mb. / 60,928.00  byte.
zero report เหมือดแอ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิไลพร ศิริผลา     วันที่ส่ง 2020-07-24 15:20:58     ขนาด 0.02  Mb. / 17,453.00  byte.
Zero report นาแวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-07-24 15:20:41     ขนาด 0.01  Mb. / 5,355.00  byte.
รายงาน 506 ม่วงเฒ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  นราทิพย์ คุณพาที     วันที่ส่ง 2020-07-24 14:08:40     ขนาด 0.00  Mb. / 622.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-07-24 13:29:15     ขนาด 0.00  Mb. / 553.00  byte.
506เจียด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจียด ดาวน์โหลด
  กนดา บุตรสิงห์     วันที่ส่ง 2020-07-24 10:50:16     ขนาด 0.00  Mb. / 537.00  byte.
506นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-07-24 10:02:28     ขนาด 0.00  Mb. / 547.00  byte.
zero report หนองผือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ธิดารัตน์ ผลจันทร์     วันที่ส่ง 2020-07-23 10:14:28     ขนาด 0.02  Mb. / 23,576.00  byte.
Zero report นาแวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-07-22 15:53:22     ขนาด 0.01  Mb. / 5,352.00  byte.
506เจียด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจียด ดาวน์โหลด
  กนดา บุตรสิงห์     วันที่ส่ง 2020-07-22 14:39:07     ขนาด 0.00  Mb. / 478.00  byte.
รายงาน 506 ม่วงเฒ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  นราทิพย์ คุณพาที     วันที่ส่ง 2020-07-22 13:55:19     ขนาด 0.00  Mb. / 541.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-07-22 11:48:34     ขนาด 0.00  Mb. / 568.00  byte.
Zero report นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-07-22 09:53:36     ขนาด 0.01  Mb. / 11,724.00  byte.
Zero report หนองนกทา 17-20 กค 63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา ดาวน์โหลด
  ภูวนันท์ จันทร์ดอนแดง     วันที่ส่ง 2020-07-20 20:19:24     ขนาด 0.06  Mb. / 60,416.00  byte.
506 หนองผือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ธิดารัตน์ ผลจันทร์     วันที่ส่ง 2020-07-20 16:12:04     ขนาด 0.00  Mb. / 581.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-07-20 16:10:56     ขนาด 0.00  Mb. / 512.00  byte.
zero report เหมือดแอ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิไลพร ศิริผลา     วันที่ส่ง 2020-07-20 16:06:31     ขนาด 0.02  Mb. / 17,294.00  byte.
506 นาแวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-07-20 15:00:53     ขนาด 0.00  Mb. / 721.00  byte.
รายงาน 506 ม่วงเฒ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  นราทิพย์ คุณพาที     วันที่ส่ง 2020-07-20 13:51:40     ขนาด 0.00  Mb. / 560.00  byte.
รายงาน 506 ม่วงเฒ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  นราทิพย์ คุณพาที     วันที่ส่ง 2020-07-17 16:25:39     ขนาด 0.00  Mb. / 600.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-07-17 11:55:47     ขนาด 0.00  Mb. / 551.00  byte.
รง 506 หนองผือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ธิดารัตน์ ผลจันทร์     วันที่ส่ง 2020-07-16 16:32:15     ขนาด 0.00  Mb. / 478.00  byte.
Zero report หนองนกทา 13-15 กค 63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา ดาวน์โหลด
  ภูวนันท์ จันทร์ดอนแดง     วันที่ส่ง 2020-07-15 23:29:08     ขนาด 0.06  Mb. / 60,928.00  byte.
506 นาแวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-07-15 15:16:39     ขนาด 0.00  Mb. / 731.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-07-15 14:11:21     ขนาด 0.00  Mb. / 535.00  byte.
506นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-07-15 11:30:50     ขนาด 0.00  Mb. / 615.00  byte.
506นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-07-15 11:29:51     ขนาด 0.00  Mb. / 615.00  byte.
zero report หนองผือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ธิดารัตน์ ผลจันทร์     วันที่ส่ง 2020-07-13 16:17:04     ขนาด 0.00  Mb. / 5,089.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-07-13 15:45:03     ขนาด 0.00  Mb. / 553.00  byte.
รายงาน 506 ม่วงเฒ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  นราทิพย์ คุณพาที     วันที่ส่ง 2020-07-13 14:57:32     ขนาด 0.00  Mb. / 544.00  byte.
506 เหมือดแอ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิไลพร ศิริผลา     วันที่ส่ง 2020-07-13 14:47:31     ขนาด 0.00  Mb. / 475.00  byte.
506 นาแวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-07-13 14:12:46     ขนาด 0.00  Mb. / 726.00  byte.
506นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-07-13 10:30:40     ขนาด 0.00  Mb. / 546.00  byte.
Zero report หนองนกทา 10-13 กค 63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา ดาวน์โหลด
  ภูวนันท์ จันทร์ดอนแดง     วันที่ส่ง 2020-07-13 09:20:07     ขนาด 0.02  Mb. / 17,140.00  byte.
รายงาน 506 ม่วงเฒ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  นราทิพย์ คุณพาที     วันที่ส่ง 2020-07-10 15:52:40     ขนาด 0.00  Mb. / 536.00  byte.
506 นาแวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-07-10 14:09:13     ขนาด 0.00  Mb. / 852.00  byte.
zero report เหมือดแอ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิไลพร ศิริผลา     วันที่ส่ง 2020-07-10 13:50:54     ขนาด 0.02  Mb. / 17,290.00  byte.
รง 506 หนองนกทา 8-10 กค 63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา ดาวน์โหลด
  ภูวนันท์ จันทร์ดอนแดง     วันที่ส่ง 2020-07-10 13:48:44     ขนาด 0.00  Mb. / 482.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-07-10 12:43:56     ขนาด 0.00  Mb. / 554.00  byte.
Zero report นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-07-10 09:12:37     ขนาด 0.01  Mb. / 11,712.00  byte.
Zero report หนองนกทา 6-8 กค 63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา ดาวน์โหลด
  ภูวนันท์ จันทร์ดอนแดง     วันที่ส่ง 2020-07-08 17:36:15     ขนาด 0.02  Mb. / 17,137.00  byte.
506 เหมือดแอ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิไลพร ศิริผลา     วันที่ส่ง 2020-07-08 16:13:45     ขนาด 0.00  Mb. / 535.00  byte.
รายงาน 506 ม่วงเฒ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  นราทิพย์ คุณพาที     วันที่ส่ง 2020-07-08 14:59:26     ขนาด 0.00  Mb. / 541.00  byte.
506 นาแวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-07-08 14:21:26     ขนาด 0.00  Mb. / 715.00  byte.
zero report หนองผือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ธิดารัตน์ ผลจันทร์     วันที่ส่ง 2020-07-08 13:28:11     ขนาด 0.02  Mb. / 23,568.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-07-08 13:01:30     ขนาด 0.00  Mb. / 565.00  byte.
Zero report นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-07-08 11:52:11     ขนาด 0.01  Mb. / 11,727.00  byte.
zero report เหมือดแอ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิไลพร ศิริผลา     วันที่ส่ง 2020-07-06 11:11:45     ขนาด 0.02  Mb. / 17,449.00  byte.
zero report เหมือดแอ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิไลพร ศิริผลา     วันที่ส่ง 2020-07-03 15:03:57     ขนาด 0.02  Mb. / 17,285.00  byte.
506 นาแวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-07-03 14:19:33     ขนาด 0.00  Mb. / 720.00  byte.
รายงาน 506 ม่วงเฒ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  นราทิพย์ คุณพาที     วันที่ส่ง 2020-07-03 14:13:58     ขนาด 0.00  Mb. / 544.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-07-03 14:00:11     ขนาด 0.00  Mb. / 558.00  byte.
506นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-07-03 13:49:12     ขนาด 0.00  Mb. / 551.00  byte.
รายงาน 506 ม่วงเฒ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  นราทิพย์ คุณพาที     วันที่ส่ง 2020-07-01 17:10:04     ขนาด 0.00  Mb. / 583.00  byte.
Zero report นาแวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-07-01 16:18:22     ขนาด 0.01  Mb. / 5,350.00  byte.
Zero report นาแวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-07-01 16:16:31     ขนาด 0.01  Mb. / 5,348.00  byte.
506นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-07-01 15:39:07     ขนาด 0.00  Mb. / 546.00  byte.
zero report เหมือดแอ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิไลพร ศิริผลา     วันที่ส่ง 2020-07-01 15:10:07     ขนาด 0.02  Mb. / 17,446.00  byte.
Zero report นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-07-01 15:08:32     ขนาด 0.01  Mb. / 11,684.00  byte.
506ขามป้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม ดาวน์โหลด
  นิตยา จรลี     วันที่ส่ง 2020-07-01 14:31:31     ขนาด 0.00  Mb. / 507.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-07-01 14:25:05     ขนาด 0.00  Mb. / 628.00  byte.
รายงานฝ่ายควบคุมมิย.63 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิลัยลักษณ์ ไชยรักษ์     วันที่ส่ง 2020-07-01 11:11:19     ขนาด 0.16  Mb. / 172,096.00  byte.
zero report หนองผือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ธิดารัตน์ ผลจันทร์     วันที่ส่ง 2020-06-24 09:04:04     ขนาด 0.02  Mb. / 23,501.00  byte.
506 รพ.สต.บ้านบาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  นิชานันท์ นาชีวา     วันที่ส่ง 2020-06-22 16:25:57     ขนาด 0.00  Mb. / 485.00  byte.
506 หนองผือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ธิดารัตน์ ผลจันทร์     วันที่ส่ง 2020-06-22 16:12:53     ขนาด 0.00  Mb. / 500.00  byte.
506 เหมือดแอ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิไลพร ศิริผลา     วันที่ส่ง 2020-06-22 15:52:50     ขนาด 0.00  Mb. / 482.00  byte.
Zero report นาแวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-06-22 15:52:02     ขนาด 0.01  Mb. / 5,359.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-06-22 15:30:40     ขนาด 0.00  Mb. / 549.00  byte.
506 นาแวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-06-19 16:52:59     ขนาด 0.00  Mb. / 726.00  byte.
zero report เหมือดแอ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิไลพร ศิริผลา     วันที่ส่ง 2020-06-19 15:45:13     ขนาด 0.02  Mb. / 17,295.00  byte.
506ขามป้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม ดาวน์โหลด
  นิตยา จรลี     วันที่ส่ง 2020-06-19 13:46:10     ขนาด 0.00  Mb. / 502.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-06-19 10:27:24     ขนาด 0.00  Mb. / 543.00  byte.
506นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-06-19 09:53:51     ขนาด 0.00  Mb. / 557.00  byte.
รายงาน 506 ม่วงเฒ่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเฒ่า ดาวน์โหลด
  นราทิพย์ คุณพาที     วันที่ส่ง 2020-06-17 14:28:35     ขนาด 0.00  Mb. / 549.00  byte.
506 นาแวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-06-17 14:21:50     ขนาด 0.00  Mb. / 718.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-06-17 14:04:13     ขนาด 0.00  Mb. / 546.00  byte.
zero report เหมือดแอ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิไลพร ศิริผลา     วันที่ส่ง 2020-06-17 14:02:06     ขนาด 0.02  Mb. / 17,291.00  byte.
506นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-06-17 09:46:11     ขนาด 0.00  Mb. / 547.00  byte.
zero report เหมือดแอ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิไลพร ศิริผลา     วันที่ส่ง 2020-06-15 16:06:14     ขนาด 0.02  Mb. / 17,309.00  byte.
506เจียด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจียด ดาวน์โหลด
  กนดา บุตรสิงห์     วันที่ส่ง 2020-06-15 16:05:37     ขนาด 0.00  Mb. / 490.00  byte.
Zero report นาแวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-06-15 15:00:40     ขนาด 0.01  Mb. / 5,351.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-06-15 14:40:33     ขนาด 0.00  Mb. / 539.00  byte.
รายงาน 506 ม่วงเฒ่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเฒ่า ดาวน์โหลด
  นราทิพย์ คุณพาที     วันที่ส่ง 2020-06-15 14:03:59     ขนาด 0.00  Mb. / 537.00  byte.
506นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-06-15 09:34:11     ขนาด 0.00  Mb. / 542.00  byte.
506 นาแวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  ภัทรานิษฐ์ วิชัย     วันที่ส่ง 2020-06-12 16:29:10     ขนาด 0.00  Mb. / 719.00  byte.
506แก้งเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ดาวน์โหลด
  ลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์     วันที่ส่ง 2020-06-12 16:11:51     ขนาด 0.00  Mb. / 539.00  byte.
506 รพ.สต.บ้านบาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาก ดาวน์โหลด
  รัชนี น้อยดี     วันที่ส่ง 2020-06-12 16:08:34     ขนาด 0.00  Mb. / 631.00  byte.
รายงาน 506 ม่วงเฒ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  นราทิพย์ คุณพาที     วันที่ส่ง 2020-06-12 15:54:24     ขนาด 0.00  Mb. / 617.00  byte.
506เหมือดแอ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  วิไลพร ศิริผลา     วันที่ส่ง 2020-06-12 15:54:18     ขนาด 0.00  Mb. / 493.00  byte.
506ขามป้อม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ดาวน์โหลด
  นิตยา จรลี     วันที่ส่ง 2020-06-12 14:23:05     ขนาด 0.00  Mb. / 510.00  byte.
Zero report นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-06-12 10:27:38     ขนาด 0.01  Mb. / 11,712.00  byte.
Zero report นาหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า ดาวน์โหลด
  ราตรี ทาเทพ     วันที่ส่ง 2020-06-08 15:59:58     ขนาด 0.01  Mb. / 11,699.00  byte.

สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นายไพรัช จันทพันธ์
Mr.Pirach Jantapun
สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

เว็บไซต์หน่วยงาน

เว็บไซต์โรงพยาบาล

รพ.สรรพสิทธิประสงค์
รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณฯ
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รพ.วารินชำราบ
รพ.เขื่องใน
รพ.ม่วงสามสิบ
รพ.ดอนมดแดง
รพ.ตาลสุม
รพ.เหล่าเสือโก้ก
รพ.ตระการพืชผล
รพ.เขมราฐ
รพ.ศรีเมืองใหม่
รพ.กุดข้าวปุ้น
รพ.โพธิ์ไทร
รพ.นาตาล
รพ.พิบูลมังสาหาร
รพ.สำโรง
รพ.โขงเจียม
รพ.สว่างวีระวงศ์
รพ.สิรินธร
รพ.นาเยีย
รพ.บุณฑริก
รพ.น้ำยืน
รพ.นาจะหลวย
รพ.ทุ่งศรีอุดม
รพ.น้ำขุ่น

เว็บไซต์ สสอ.

สสอ.เมืองอุบลราชธานี
สสอ.เดชอุดม
สสอ.วารินชำราบ
สสอ.เขื่องใน
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ดอนมดแดง
สสอ.ตาลสุม
สสอ.เหล่าเสือโก้ก
สสอ.ตระการพืชผล
สสอ.ศรีเมืองใหม่
รพ.กุดข้าวปุ้น
สสอ.โพธิ์ไทร
สสอ.นาตาล
สสอ.พิบูลมังสาหาร
สสอ.สำโรง
สสอ.โขงเจียม
สสอ.สว่างวีระวงศ์
สสอ.สิรินธร
สสอ.นาเยีย
สสอ.บุณฑริก
สสอ.น้ำยืน
สสอ.นาจะหลวย
สสอ.ทุ่งศรีอุดม
สสอ.น้ำขุ่น

เว็บไซต์ รพ.สต.

รพ.สต.หนองผือ
รพ.สต.นาหว้า
รพ.สต.บาก
รพ.สต.หนองนกทา
รพ.สต.ขามป้อม
รพ.สต.เหมือดแอ่
รพ.สต.นาแวง
รพ.สต.ม่วงเฒ่า
รพ.สต.แก้งเหนือ
รพ.สต.เจียด

E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
            โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter