สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นายไพรัช จันทพันธ์
Mr.Pirach Jantapun
สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
ข้าราชการสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นายถนอม ผิวหอม
Mr.Tanom Pewhom
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
ข้าราชการสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นายระพิณฤทธิ์ บรรทุปา
Mr.Rapinrit Buntupha
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ข้าราชการสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นายอภิวัฒน์ บุ้งทอง
Mr.Apiwat Bungthong
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ข้าราชการสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นางสาวบุณลภัสสรณ์ เหลา
MissBoonlapatsorn Hela
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ข้าราชการสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นางจิตรดา ศรีสุระ
Mrs.Jitrada Srisura
นักวิชาการสาธารณสุข
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นายพันธ์เทพ เสาะพบดี
Mr.Phantep Sohpobdee
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นางศิริพร เหล่าสิงห์
Mrs.Siriporn Laosing
นักวิชาการการเงินและบัญชี
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นางธัญลักษณ์ ดำดี
Mrs.Thunyaluk Dumdee
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นางสาวณิชชา ธนัชคทาชนม์
MissNicha Tanatkatacon
ผู้ช่วยการพยาบาล
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นายกัมปนาท แก้วคำชาติ
Mr.Kumpanat Geawkumchat
พนักงานบริการ
ลูกจ้างชั่วคราว