วิสัยทัศน์
 • หน่วยงานเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ สถานบริการสุขภาพมีมาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง
  เป้าประสงค์หลัก
  1. สานักงานสาธารณสุขอาเภอผ่าน PMQA
  2. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.5 ดาว 5 ดี
  3. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเสมอภาค
  4. ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และชุมชนเข้มแข็ง
  5. เครือข่าย พชอ.และสมัชชาสุขภาพ เข้มแข็ง

ค่านิยม (Value)
 • M O P H
  1. Mastery : เป็นนายตนเอง
  2. Originality : เร่งสร้างสื่งใหม่
  3. People Centered Approach : ใส่ใจประชาชน
  4. Humility : ถ่อมตนอ่อนน้อม

วัฒนธรรม
  “รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทางานเป็นทีม” รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะตรวจสอบจากการส่งรายงานได้ทันตามกาหนดตรงต่อเวลา โดยเฉพาะในการนัดหมายต่างๆ ควรไปให้ตรงเวลา โดยประเมินจากการเข้าร่วมประชุม ทุกครั้งพัฒนาเป็นนิจ มีความตื่นตัว เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรจิตบริการ มีจิตใจที่พร้อมให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ไม่ว่าเรื่องนั้นๆ จะเป็นงานที่รับผิดชอบหรือไม่ หากไม่ใช่งานในหน้าที่โดยตรง ควรมีจิตบริการในการเสนอแนะ ช่วยเหลืออยู่เสมอทางานเป็นทีม เน้นการทางานที่เป็นทีม สร้างทีมงานแบบระบบเครือข่ายสามารถทางานแทนกันได้
สมรรถนะหลัก
 1. ความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 2. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุก
 3. มีจิตบริการ อุทิศตนเสียสละเวลา แรงกาย สติปัญญา
 4. การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด