กิจกรรม

 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ พชอ. ปีงบประมาณ 2564

   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ/ประธาน พชอ.เขมราฐ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ พชอ. ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแจ้งคำสั่งคณะกรรมการ พชอ.แจ้งคำสั่งอนุกรรมการ พชอ. และประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ พชอ. ปีงบประมาณ 2564 พิจารณาปรับปรุง เพิ่มเติม ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ทบทวนคำสั่งอนุกรรมการ พชอ. และเพิ่มเติมคณะทำงานระดับตำบล พชต. ปีงบประมาณ 2564 และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามประเด็น แจ้งในวาระการประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือนด้วย

วันที่ 2021-03-31 11:31:16 น. อ่านแล้ว 1108 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter