กิจกรรม

 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณหาดทรายสูง บ้านลาดเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนาแวง

   วันที่ 12 มีนาคม 2564 วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ/ประธาน พชอ. เขมราฐ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณหาดทรายสูง บ้านลาดเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” โดยประธานในพิธี โดยจัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในศาสนสถาน สถานที่สาธารณะ ให้มีสภาพที่ดีขึ้นตามความเหมาะสมในพื้นที่ โดยมีปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง ลูกจ้าง ลูกจ้าง TST ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส.อ.เขมราฐ ที่ 3 จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 153 คน

วันที่ 2021-04-21 09:05:47 น. อ่านแล้ว 970 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter