กิจกรรม

 อบรมวิทยากรครู ก. เรื่องการสริมเสร้างพัฒนาการและโภชนาการ แบบ Triple-P Plus

   วันที่ 18 มีนาคม 2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์ สาธารณสุจจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรครู ก. เรื่องการสริมเสร้างพัฒนาการและโภชนาการ แบบ Triple-P Plus โดยมี นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอนาตาล นายจำรัส พรมบุญ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม สองฝั่งโขงโรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางโชติการญจน์ ขลุ่ยเงิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตระการพืชผล เป็นวิทยากรประเด็น “สร้างเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพด้วย Preshool Parenting Program” (DSPM- Triple-P) และอาหารสร้างเด็ก นางสาวชไมพร วุฒกาญจน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น เปฺ็นวิทยากรประเด็น “หลักการส่งเสริมพัฒนาการและวินัยเชิงบวกสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย” นางสุนิตา ผูกพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเป็นวิทยากรประเด็น “สร้างเด็กมีคุณภาพด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน รู้ทันเทคโนโลยี”

วันที่ 2021-04-21 09:45:32 น. อ่านแล้ว 1050 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter