กิจกรรม

 อบรมโครงการพัฒนาทักษะ อสม.ดูแลผู้ป่วย เบาหวานและความดันโลหิตสูง รุ่นที่ 1

   วันที่ 4 มีนาคม 2564 วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. คปสอ.เขมราฐ จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะ อสม.ดูแลผู้ป่วย เบาหวานและความดันโลหิตสูง รุ่นที่1 ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง โรงพยาบาลเขมราฐ ประธานเปิดการอบรมโดย นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย อสม.อำเภอเขมราฐ 123 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน ทั้งหมด 246 คน รุ่นละ123 คน จัดอบรมโดย กลุ่มการพยาบาล งานผู้ป่วยนอก(งานควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) กลุ่มงานแทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเขมราฐ และกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อและการแพทย์- สุขภาพจิต สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

วันที่ 2021-04-21 09:59:37 น. อ่านแล้ว 828 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter