การประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 6/2566
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

รายละเอียด เอกสารประกอบ
- 1.มอบสวัสดิการนอนโรงพยาบาล (1,000 บาท) 2.มอบสวัสดิการคลอดบุตร (3,000 บาท) 3.มอบสวัสดิการของขวัญวันเกิดบุคลากรที่เกิดเดือน มิถุนายน (ของขวัญ) เอกสารประกอบ
รายละเอียด เอกสารประกอบ
-

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available
  4.1 เรื่องจากฝ่ายต่างๆ โรงพยาบาลเขมราฐ

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.2 ฝ่ายบริหาร (นายถนอม ผิวหอม ตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.3. ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข (นายระพิณฤทธิ์ บรรทุปา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- วาระประชุมฝ่ายยุทธศาสตร์ เอกสารประกอบ

  4.4. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ/ ทันตสาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค (นางมณีญาภา ถาศักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- แจ้งอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการส่งเสริมเด็กปฐมวัยด้วยหลักสูต Tripple p การเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ อาคาร ๓ สสจ.อุบล
- ติดตามผลงาน เอกสารประกอบ
- ติดตามผลงาน เอกสารประกอบ
- ติดตามผลงาน เอกสารประกอบ
- ติดตามผลงาน เอกสารประกอบ

  4.5. ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ/ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย (นายอภิวัฒน์ บุ้งทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- วาระ งาน คร.และ สลว. เอกสารประกอบ
- สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เอกสารประกอบ

  4.6 ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ/ฝ่ายการแพทย์สุขภาพจิตและงานยาเสพติด (นางจิตรดา ศรีสุระ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- ระเบียบวาระที่ 4.6 ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ/ฝ่ายการแพทย์สุขภาพจิต (นางจิตรดา ศรีสุระ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) เอกสารประกอบ

  4.7 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ประกันสุขภาพ/ แพทย์แผนไทย และอสม.(นายพันธ์เทพ เสาะพบดี ตำแหน่ง นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.8 ฝ่ายการเงินและบัญชี (นางศิริพร เหล่าสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี)
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- วาระประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2566 เอกสารประกอบ
- บันทึกรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 เอกสารประกอบ
- บันทึกค่าใช่จ่ายแยกประเภทประจำเดือน พฤษภาคม 2566 เอกสารประกอบ

  4.9 เรื่องจากโซน

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available
เลิกประชุมเวลา น.