ข้อมูลทั่วไป
Card image

คำขวัญอำเภอเขมราฐ
ต้นตำรับรำตังหวาย ถิ่นไทยนักปราชญ์
ทวยราษฎร์น้ำใจงาม สุดเขตแดนสยาม
มะขามหวานหลายหลาก กล้วยตากรสดี
ประเพณีแห่เทียนพรรษา แข่งนาวาสองฝั่งโขง

ที่ตั้งและอาณาเขต/เขตการปกครอง
พื้นที่ 527 ตารางกิโลเมตร

ความหนาแน่นประชากร 156 คน/ตารางกิโลเมตร

ประชากร 82,376 คน
ชาย 41,000 คน
หญิง 41,376 คน
จำนวนตำบล 9 ตำบล
จำนวนหมู่บ้าน 123 หมู่บ้าน
จำนวนหลังคาเรือน 26,012 หลังคาเรือน
จำนวนเทศบาล 6 แห่ง
จำนวน อบต. 4 แห่ง
โรงเรียน 47 แห่ง
ศพด. 56 แห่ง
ศาสนสถาน 100 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 10 แห่ง

ปิระมิดประชากร
  

ที่มา: www.dopa.go.th (ฐานข้อมูลประชากรกระทรวงมหาดไทย)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564