สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน
Mr.Sorapong Kluyngein
สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
088-965-9398
ข้าราชการสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นายถนอม ผิวหอม
Mr.Tanom Pewhom
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
086-2501113
ข้าราชการสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นายระพิณฤทธิ์ บรรทุปา
Mr.Rapinrit Buntupha
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ข้าราชการสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นายอภิวัฒน์ บุ้งทอง
Mr.Apiwat Bungthong
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ข้าราชการสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นางสาวบุณลภัสสรณ์ เหลา
MissBoonlapatsorn Hela
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ข้าราชการสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นางจิตรดา ศรีสุระ
Mrs.Jitrada Srisura
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ข้าราชการสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นายพันธ์เทพ เสาะพบดี
Mr.Phantep Sohpobdee
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ข้าราชการสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นางศิริพร เหล่าสิงห์
Mrs.Siriporn Laosing
นักวิชาการการเงินและบัญชี
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นางธัญลักษณ์ ดำดี
Mrs.Thunyaluk Dumdee
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นางสาวณิชชา ธนัชคทาชนม์
MissNicha Tanatkatacon
ผู้ช่วยการพยาบาล
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

นายกัมปนาท แก้วคำชาติ
Mr.Kumpanat Geawkumchat
พนักงานบริการ
ลูกจ้างชั่วคราว