วิสัยทัศน์
 • หน่วยงานเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ สถานบริการสุขภาพมีมาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง
  เป้าประสงค์หลัก
  1. สานักงานสาธารณสุขอาเภอผ่าน PMQA
  2. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.5 ดาว 5 ดี
  3. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเสมอภาค
  4. ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และชุมชนเข้มแข็ง
  5. เครือข่าย พชอ.และสมัชชาสุขภาพ เข้มแข็ง

ค่านิยม (Value)
 • M O P H
  1. Mastery : เป็นนายตนเอง
  2. Originality : เร่งสร้างสื่งใหม่
  3. People Centered Approach : ใส่ใจประชาชน
  4. Humility : ถ่อมตนอ่อนน้อม

วัฒนธรรม
  
 • “รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทางานเป็นทีม”
  1. รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะตรวจสอบจากการส่งรายงานได้ทันตามกาหนด
  2. ตรงต่อเวลา โดยเฉพาะในการนัดหมายต่างๆ ควรไปให้ตรงเวลา โดยประเมินจากการเข้าร่วมประชุม ทุกครั้ง
  3. พัฒนาเป็นนิจ มีความตื่นตัว เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
  4. จิตบริการ มีจิตใจที่พร้อมให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ไม่ว่าเรื่องนั้นๆ จะเป็นงานที่รับผิดชอบหรือไม่ หากไม่ใช่งานในหน้าที่โดยตรง ควรมีจิตบริการในการเสนอแนะ ช่วยเหลืออยู่เสมอ
  5. ทำงานเป็นทีม เน้นการทางานที่เป็นทีม สร้างทีมงานแบบระบบเครือข่ายสามารถทางานแทนกันได้

สมรรถนะหลัก
 1. ความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 2. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุก
 3. มีจิตบริการ อุทิศตนเสียสละเวลา แรงกาย สติปัญญา
 4. การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด