กิจกรรม

 พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567 และถ่ายทอดนโยบายพัฒนางานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567

   วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ เป็นประธานพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567 และถ่ายทอดนโยบายพัฒนางานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ กล่าวรายงานพิธีลงนามรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างนายอำเภอเขมราฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลเขมราฐ ต่อมาเวลา 11.00 น. นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพฒนาชัยกุล ได้ถ่ายทอดนโยบายสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 2567 และมีการถ่ายทอดการประชุมไปยัง รพ.สต. ผ่านโปรแกรม WebEx Meeting ห้อง คปสอ.เขมราฐ จากนั้น เวลา 13.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) เพื่อเตรียมความพร้อมรับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปีงบประมาณ 2567 แนวทางการสรุปผลงาน และ Retreat ปีงบประมาณ 2566 พิจารณาแผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขมราฐ พิจารณาจัดสรรผลงาน Fee Schedule ปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาจัดสรรงบแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2023-11-21 14:31:17 น. อ่านแล้ว 163 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter