กิจกรรม

 คปสอ.เขมราฐ ออกเยี่ยมเสริมพลังตามนโยบาย One Health

   วันที่ 7 ธันวาคม 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ ประธาน คปสอ.เขมราฐ มอบหมายให่นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ รองประธาน คปสอ.เขมราฐ และคณะกรรมการ คปสอ.เขมราฐ ออกเยี่ยมเสริมพลัง และสอบทานความเข้าใจในการดำเนินงานตามนโยบายการดำเนินงาน 24 ประเด็น พร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคการดำเนนินงาน เพื่อนำมาวางแผนภาพอำเภอ ตามนโยบาย One Health พื้นที่ รพ.สต.นาหว้า และ รพ.สต.บ้านบาก มุ่งสู่การมีระบบสุขภาพได้มาตรฐาน บริหารจัดการอย่างโปร่งใส ร่วมใจภาคีเครือข่ายมุ่งหมายสุขภาวะประชาชน

วันที่ 2023-12-07 14:41:30 น. อ่านแล้ว 129 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter