กิจกรรม

 ประชุม “พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิและโรคติดต่ออันตราย (โควิด 19) ในชุมชนพื้นที่โรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ”

   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานเปิดการประชุม “พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิและโรคติดต่ออันตราย (โควิด 19) ในชุมชนพื้นที่โรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ” ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอลราชธานี โดยนายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ให้ความรู้เรื่องโรคหนอนพยาธิ ที่ยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ ซึ่งถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวที่ถูกละเลย ส่วนใหญ่จะไม่ได้แสดงอาการของโรคที่ชัดเจน แต่หากแฝงอยู่ในร่างกายคน ย่อมบั่นทอนสุขภาพระยะยาว และส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทั้งร่างกายแลพัฒนาการทางสมอง โดยเฉพาะในเด็กที่จะโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป
ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพแกนนำทั้งในชุมชนและโรงเรียนไปพร้อมๆกัน โดยการประชุมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคหนอนพยาธิ และให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตราย(โควิด 19) จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) จะช่วยยกระดับสมรรถนะของผู้เข้าร่วมประชุม ในการเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน ปรับใช้ข้อมูลความรู้ และเลือกรับบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ย่อมจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาวะของนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนต่อไป


วันที่ 2021-03-31 11:01:23 น. อ่านแล้ว 2573 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter