ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคไข้เลือดออก และรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ แอลกอฮอร์ ยาเสพติด

   วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคไข้เลือดออก และรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ แอลกอฮอร์ ยาเสพติด ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขมราฐ

วันที่ 2020-05-22 15:25:28 น.