ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT 5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ไตรมาสที่ 1) 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
(ไตรมาสที่ 1) 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์
ไตรมาสที่ 2 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
ไตรมาสที่ 2 3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์
(ไตรมาสที่ 3) 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์
ไตรมาสที่ 4 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
ไตรมาสที่ 4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์