การประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- 1

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available
  4.1 เรื่องจากฝ่ายต่างๆ โรงพยาบาลเขมราฐ

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.2 ฝ่ายบริหาร (นายถนอม ผิวหอม ตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.3. ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข (นายระพิณฤทธิ์ บรรทุปา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.4. ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ/ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานยาเสพติด (นางสาวบุณลภัสสรณ์ เหลา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.5. ฝ่าย คบส./สสม./แพทย์แผนไทย/ทันตสาธารณสุข (นายอภิวัฒน์ บุ้งทอง ตำแหน่ง นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.6 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ/ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ/ฝ่ายการแพทย์สุขภาพจิต (นางจิตรดา ศรีสุระ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.7 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ประกันสุขภาพ (นายพันธ์เทพ เสาะพบดี ตำแหน่ง นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.8 ฝ่ายการเงินและบัญชี (นางศิริพร เหล่าสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.9 เรื่องจากโซน

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.