การประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

รายละเอียด เอกสารประกอบ
- 1.ยินดีต้อนรับข้าราชการย้ายมาจาก รพ.สต.เขาครอก ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ขอย้ายมา รพ.สต.นาหว้า อำเภอเขมราฐ คือ นางสาวสุทาลินี เรืองโสม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
- 2.มอบสวัสดิการงานแต่งงาน 1.นางสาวสุทธิดา ดงอุทิศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตสาธารณสุข รพ.สต.นาแวง 2.นายกัมปนาท แก้วคำชาติ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สสอ.เขมราฐ 3.นางสาวสุภาวดี อินทร์วิถี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ม่วงเฒ่า
- 3.มอบสวัสดิการนอน รพ. 1.นางบังอร ทองคุณ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต รพ.สต.ม่วงเฒ่า
- 4.มอบสวัสดิการญาติสายตรงเสียชีวิต 1.บิดา นายพันธ์เทพ เสาะพบดี 2.มารดา นายสุกรี มังคละพลัง 3.สามี นางมลิวัลย์ จันปุ่ม
- 5.มอบสวัสดิการของขวัญวันเกิดบุคลากรที่เกิดเดือน มีนาคม เอกสารประกอบ

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available
  4.1 เรื่องจากฝ่ายต่างๆ โรงพยาบาลเขมราฐ

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.2 ฝ่ายบริหาร (นายถนอม ผิวหอม ตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.3. ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข (นายระพิณฤทธิ์ บรรทุปา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- วาระประชุมยุทธ์ เอกสารประกอบ

  4.4. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ/ ทันตสาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค (นางมณีญาภา ถาศักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- ส่งคำสั่งอำเภอเขมราฐ ที่ ๑๑๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดอำเภอเขมราฐ
- แจ้งเชิญอบรม
- ส่งคำสั่งอำเภอเขมราฐ ที่ ๑๑๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดอำเภอเขมราฐ เอกสารประกอบ

  4.5. ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ/ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย (นายอภิวัฒน์ บุ้งทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.6 ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ/ฝ่ายการแพทย์สุขภาพจิตและงานยาเสพติด (นางจิตรดา ศรีสุระ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- ระเบียบวาระที่ 4.6ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ/ฝ่ายการแพทย์สุขภาพจิต (นางจิตรดา ศรีสุระ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) เอกสารประกอบ

  4.7 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ประกันสุขภาพ/ แพทย์แผนไทย และอสม.(นายพันธ์เทพ เสาะพบดี ตำแหน่ง นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.8 ฝ่ายการเงินและบัญชี (นางศิริพร เหล่าสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี)
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- รับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เอกสารประกอบ
- แยกประเภทประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เอกสารประกอบ
- วาระประชุมเดือนกุมภาพันธ์2566 เอกสารประกอบ

  4.9 เรื่องจากโซน

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available
เลิกประชุมเวลา น.