การประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 7/2567
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

รายละเอียด เอกสารประกอบ
- วาระก่อนการประชุม เอกสารประกอบ
รายละเอียด เอกสารประกอบ
-

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available
  4.1 เรื่องจากฝ่ายต่างๆ โรงพยาบาลเขมราฐ

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.2 ฝ่ายบริหาร (นายถนอม ผิวหอม ตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ)
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- วาระประชุมประจำเดือน ก.ค. 2567 เอกสารประกอบ

  4.3 ฝ่ายการเงินและบัญชี (นางศิริพร เหล่าสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี)
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- สรุปรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน มิ.ย.67 เอกสารประกอบ
- สรุปรายการแยกประเภท ประจำเดือน มิ.ย.67 เอกสารประกอบ
- วาระประชุมประจำเดือน ก.ค. 2567 เอกสารประกอบ

  4.4 ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข (นายระพิณฤทธิ์ บรรทุปา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- วาระประชุมฝ่ายยุทธศาสตร์ เอกสารประกอบ
- วาระประชุมฝ่ายยุทธศาสตร์ เอกสารประกอบ

  4.5 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ประกันสุขภาพ/ สาธารณสุขมูลฐาน(นายพันธ์เทพ เสาะพบดี ตำแหน่ง นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.6 ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ/ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย /แพทย์แผนไทย (นายอภิวัฒน์ บุ้งทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.7 ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ/ฝ่ายการแพทย์สุขภาพจิตและงานยาเสพติด (นางจิตรดา ศรีสุระ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.8 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ/ ทันตสาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค (นางสาวโสภิดา สนสร้อย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.9 เรื่องจากโซน

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available
เลิกประชุมเวลา น.