การประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 9/2566
วันที่ 5 กันยนยน 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

รายละเอียด เอกสารประกอบ
- 1.ยินดีต้อนรับข้าราชการย้ายมาใหม่ 2.ประดับอินธนูข้าราชการเลื่อนระดับ 3.สวัสดิการวันเกิดเดือนกันยายน เอกสารประกอบ
รายละเอียด เอกสารประกอบ
-

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available
  4.1 เรื่องจากฝ่ายต่างๆ โรงพยาบาลเขมราฐ

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.2 ฝ่ายบริหาร (นายถนอม ผิวหอม ตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.3 ฝ่ายการเงินและบัญชี (นางศิริพร เหล่าสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี)
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- สรุปรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน ส.ค.66 เอกสารประกอบ
- แยกประเภทค่าใช่จ่ายประจำเดือน ส.ค.2566 เอกสารประกอบ
- วาระประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2566 เอกสารประกอบ

  4.4 ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข (นายระพิณฤทธิ์ บรรทุปา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- วาระประชุมฝ่ายยุทธศาสตร์ เอกสารประกอบ

  4.5 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ประกันสุขภาพ/ แพทย์แผนไทย และอสม.(นายพันธ์เทพ เสาะพบดี ตำแหน่ง นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- การดูรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการเบิกจ่าย (เรื่อง นวด อบ ประคบ และการดูแลมารดาหลังคลอด) https://op.nhso.go.th/op/login/LoginAction.do
- แจ้งการส่งรายงาน อสม.1 ในระบบสมาร์ท อสม. มี อสม. ที่ไม่ส่งรายงาน อสม.1 จำนวน 1 คน คือ เสถียร ปัญญาแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจียด ตำบลเจียด โดยมีการอนมัติค่าป่วยการ 1,432 ราย พร้อมตกเบิก 9 ราย
- ขอความเห็น เรื่อง การส่งรายงาน อสม.1 ก่อนห้วงเวลาที่กำหนด คือตั้้งแต่ วันที่ 20 - 25 ของทุกเดือน โดยเดือนนี้มีคนส่งรายงานก่อนแล้ว 8 ราย
- การสมัครเข้าใช้งาน ระบบ HDC

  4.6 ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ/ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย (นายอภิวัฒน์ บุ้งทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.7 ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ/ฝ่ายการแพทย์สุขภาพจิตและงานยาเสพติด (นางจิตรดา ศรีสุระ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ เอกสารประกอบ

  4.8 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ/ ทันตสาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค (นางมณีญาภา ถาศักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.9 เรื่องจากโซน

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available
เลิกประชุมเวลา น.