การประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 9/2565
วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

รายละเอียด เอกสารประกอบ
- วาระก่อนการประชุม เอกสารประกอบ
- วิชาการ โคก หนอง นา เอกสารประกอบ

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available
  4.1 เรื่องจากฝ่ายต่างๆ โรงพยาบาลเขมราฐ
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- ดหหกดหกดหกด เอกสารประกอบ

  4.2 ฝ่ายบริหาร (นายถนอม ผิวหอม ตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.3. ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข (นายระพิณฤทธิ์ บรรทุปา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.4. ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ/ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานยาเสพติด (นางสาวบุณลภัสสรณ์ เหลา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.5. ฝ่าย คบส./สสม./แพทย์แผนไทย/ทันตสาธารณสุข (นายอภิวัฒน์ บุ้งทอง ตำแหน่ง นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ)
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- เอกสารประกอบ
- แจ้งการรับสมัคร คู่สมรส อสม.และข้าราชการในสังกัด เพื่อเข้าเป็นสมาชิก ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย (รอบที่ 1 เปิดรับ ก.ย. - ธ.ค.65) เอกสารประกอบ
- จังหวัดแจ้งแผนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ปีงบ 66 ...อำเภอเขมราฐ ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เม.ย.66 ณ.ตำบลหนองนกทา เอกสารประกอบ

  4.6 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ/ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ/ฝ่ายการแพทย์สุขภาพจิต (นางจิตรดา ศรีสุระ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.7 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ประกันสุขภาพ (นายพันธ์เทพ เสาะพบดี ตำแหน่ง นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
รายละเอียด เอกสารประกอบ
- ที่ประชุมรับรอง
เอกสารประกอบ
- รายงานการส่งข้อมูล JHCIS to HIS Gateway ล่าสุด
เอกสารประกอบ
- รายงานการส่งเครม สปสช.
เอกสารประกอบ

  4.8 ฝ่ายการเงินและบัญชี (นางศิริพร เหล่าสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี)

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

  4.9 เรื่องจากโซน

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available

รายละเอียด เอกสารประกอบ
No data available
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.