ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT 1 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี