ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล

MOIT 9 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน