ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT 20 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน