ตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

MOIT 23 : หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง