ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT 2 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง