ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ

MOIT 12 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี