ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม

MOIT 6 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่