ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

MOIT 15 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน