ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ

MOIT 11 : หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี