ตัวชี้วัดที่ 8 การรับสินบน

MOIT 17 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน