ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

MOIT 18 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน