ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน

MOIT 16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน