ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT 4 : หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ