ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT 3 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี