ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT 21 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน