ตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

MOIT 24 : หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง