ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ

MOIT 10 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี